Thông báo đăng ký gia nhập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Thông báo đăng ký gia nhập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Ngày đăng: 11/08/2023 12:00 AM

      Để trở thành hội viên chính thức và được hưởng các quyền lợi của Hội viên của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, các cá nhân/tổ chức cần đạt được các tiêu chuẩn và thực hiện các thủ tục như sau:

  1. Tiêu chuẩn đối với hội viên:

  Công dân (không vi phạm pháp luật tại thời điểm tham gia) và Tổ chức có tư cách pháp nhân (đang hoạt động hợp pháp) của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.

  - Tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, nộp đầy đủ lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội;

  2. Thủ tục đăng ký gia nhập

  Để trở thành hội viên của Hiệp hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam (VTA), các tổ chức/cá nhân điền thông tin vào biểu mẫu tương ứng:

  - Đối với Cá nhân: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgKphqYW4a1v2caTc59Fj3xHshB9Pii2Tmq7C0HwsR9HnQqg/viewform?usp=sf_link

  - Đối với Tổ chức: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGy1uxh94gTavlK46AP_YnrJDBwLMr7am2fkwXUrUzq5EalA/viewform?usp=sf_link

  Bước 3: Trả kết quả:

  - Văn phòng Hiệp hội sau khi tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp và báo cáo Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, nếu đủ điều kiện quy định, Ban Chấp hành Hiệp hội ra quyết định kết nạp Hội viên.

  - Sau khi Ban Thường trực quyết định kết nạp, Hội viên mới sẽ được cấp Giấy chứng nhận và Thẻ Hội viên, đồng thời căn cứ tình hình cụ thể, Hiệp hội có thể tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới và có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hội viên mới.

  4. Quyền lợi của Hội viên

  1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.

  3. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển lĩnh vực môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh và các ngành, lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh.

  4. Tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hợp tác, liên kết giữa các hội viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các thành viên của Hiệp hội.

  5. Tham gia các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa hội viên và các đối tượng khác trong và ngoài nước do Hiệp hội tổ chức để trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại điện tử.

  6. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

  7. Tham gia các công việc của Hiệp hội; được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu.

  8. Được sử dụng hình ảnh và thông tin thuộc quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật của Hiệp hội trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội bằng văn bản về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

  9. Quảng bá rộng rãi thông tin, năng lực của hội viên thông qua hệ thống trung tâm tư vấn của Hiệp Hội, các kênh xúc tiến thương mại. Có cơ hội xuất hiện trong các ấn phẩm của Hiệp Hội (sách, website, v.v…).

  10. Tiếp cận với những công nghệ và cơ hội kinh doanh, đầu tư thông qua các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế của Hiệp hội.

  11. Được hưởng các ưu đãi dành cho hội viên đối với các hoạt động do Hiệp hội tổ chức hoặc có thỏa thuận ưu đãi giữa Hiệp hội với các tổ chức khác đang là đối tác của Hiệp hội.         

  12. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các tổ chức thuộc Hiệp hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Chấp hành Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

  13. Được cấp giấy Giấy chứng nhận và Thẻ Hội viên.

            5. Nghĩa vụ của Hội viên

  1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội; thực hiện nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Hiệp hội.

  2. Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình để Hiệp hội có đủ thông tin phục vụ những vấn đề hội viên có yêu cầu.

  3. Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội khi được mời.

  4. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

  5. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

  6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.

  7. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

  Trên đây là Thông báo về việc đăng ký gia nhập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam chuyển đến các tổ chức/cá nhân để biết và đăng ký tham gia./.

   

   

  Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH (đã ký)

  - Thông tấn xã Việt Nam;                                                                                         

  - Đài Phát thanh và Truyền hình BD;

  - Báo Bình Dương;

  - Bộ Nội vụ (để báo cáo);

  - Bộ TNMT (để báo cáo);

  - Lưu: VP, Cẩm6.                                                 

   

   

   

                                                                                                                   

                   

   

  Zalo
  Hotline